Privacy Policy Vi - Startup Canada Visa

Điều khoản và điều kiện của trang web

Các tài liệu trên trang web APS Global Partners https://startupvisa.vn/ (sau đây gọi là “Trang web”), bao gồm văn bản, hình ảnh và tài liệu khác (sau đây gọi là “Nội dung”), chỉ được cung cấp bởi APS Global Partners cho mục đích thông tin. Bằng cách truy cập Trang web hoặc tải xuống bất kỳ Nội dung nào, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây. Nếu bạn không muốn tôn trọng các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không truy cập Trang web hoặc tải xuống bất kỳ Nội dung nào.

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không thay thế cho việc nói chuyện với một luật sư di trú đang hành nghề hoặc một nhà tư vấn di trú được cấp phép và không nên dựa vào đó làm tư vấn cụ thể cho từng trường hợp dưới bất kỳ hình thức nào. Nó không cấu thành tư vấn pháp lý chính thức hoặc làm phát sinh bất kỳ mối quan hệ luật sư-khách hàng nào. APS Global Partners không cung cấp lời khuyên về nhập cư. APS Global Partners từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc dựa vào thông tin chung này. Chúng tôi khuyên bạn nên tham vấn trực tiếp với luật sư di trú hoặc nhà tư vấn di trú được cấp phép để nhận được thông tin và lời khuyên cập nhật nhất.

Dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập và tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu đó

Nhận xét và biểu mẫu liên hệ

Khi khách truy cập để lại nhận xét gửi biểu mẫu trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu cũng như địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt để giúp phát hiện thư rác.

Cookies

Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình vào cookies. Việc này tạo thuận tiện cho bạn để bạn không phải điền lại thông tin chi tiết của mình khi bạn để lại nhận xét khác. Những cookies này sẽ tồn tại trong một năm. Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt cookies tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookies hay không. Cookies này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.
Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookies để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị trên màn hình của bạn. Cookies đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookies tùy chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ tôi”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookies đăng nhập sẽ bị xóa.

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài báo, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động giống hệt như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.
Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookies, nhúng theo dõi bên thứ ba bổ sung và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và phê duyệt mọi nhận xét tiếp theo thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.
Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn có những quyền gì đối với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.